AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ

OMEZENÍ PLATNÁ OD 26.11. 00:00 HOD.

Od pátku 26. listopadu 2021 platí na území České republiky nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince 23.59 hodin. Vláda schválila Krizové opatření č. 1066 o omezení maloobchodu, které se vztahuje i na sportovní provozovny a aktivity. Obecné podmínky bezinfekčnosti zůstávají beze změn (dokončené očkování, max. 180 dní od prodělání nemoci, nebo ve vyjmenovaných výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test). Nově se omezuje počet diváků na sportovních utkání na maximálně 1000 osob, které musejí splnit podmínky bezinfekčnosti.

Provoz vnitřních prostor sportovišť zůstává beze změn, tedy provozovatel je povinen splnění podmínek bezinfekčnosti kontrolovat při vstupu do prostor a vstupujícím osobám se nařizuje mu splnění podmínek, v případě nesplnění se zakazuje provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit. Krizové opatření omezuje konání veřejných nebo soukromých akcí včetně spolkových a sportovních akcí tak, že se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob. Při počtu větším jak 20 se vyžaduje splnění podmínek bezinfekčnosti, výjimku mají pravidelné aktivity v neměnném kolektivu. V případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci účastnících se osob, pouze pro účely těchto aktivit má PCR test platnost 7 dní.

 

 

 

OMEZENÍ PLATNÁ OD 22.11. 00:00 HOD.

Na jednání vlády 18.11.2021 došlo ke schválení změn Mimořádného opatření o provozovnách. Nastupuje tzv. česko-bavorský model, podle kterého se nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Bezinfekčnost ve sportu se od pondělí může prokazovat pouze následujícími způsoby:

Výjimka pro uznávání PCR testů se vztahuje pouze na: mládež do dovršení 18 let; osoby, která se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí); a osoby po aplikaci první očkovací dávky se zatím neukončeným očkováním. Tyto osoby mají nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Podmínka prokázání bezinfekčnosti se nadále nevztahuje na děti do věku 12 let. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob, sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů. Negativní výsledek PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021- 1/MIN/KAN.
 2. Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.
 3. Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.
 4. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 1.000 osob.
 5. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 6. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.
 7. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
 8. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 9. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.
 10. Lyžařské areály jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.
 11. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.). V těchto případech je umožněno i dospělým využít RT-PCR testu s platností 72 hod.
 12. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).
 13. Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.

zpět na přehled »